PL

O naszej szkole

Nasza szkoła jest otwarta dla uczniów wszystkich wyznań i religii, jednakże chrześcijańska koncepcja człowieka jest punktem wyjścia do naszych celów, które pragniemy osiągnąć przez wychowanie i kształcenie:
Uczciwości, troski i szacunku dla ludzi, którzy wyglądają, myślą lub postępują inaczej.
Zachowania tradycji naszej szkoły jako miejsca gdzie wspólnie żyjemy i uczymy się, świadomi naszej odpowiedzialności za siebie nawzajem i za boskie stworzenie.
Stworzenia każdemu szansy rozwoju według własnych zainteresowań i możliwości poprzez uznawanie i szanowanie indywidualnych umiejętności i potrzeb naszych uczniów.

I.                   Historia naszej szkoły

Evangelische Gymnasium (w skrócie evau) istnieje w obecnej formie od 1964 roku. Nazwa szkoły zdradza pewne fakty o jej powstaniu i szczególnym charakterze.
Założona i finansowana przez parafię w Siegen szkoła nasza nie jest typową niemiecką szkołą średnią. Jako że szkołę częściowo prowadzi Kościół Protestancki, jest ona szkołą prywatną, jednakże wszystkie wydawane przez nią świadectwa ukończenia są w pełni uznawane przez państwo. Ogólnie rzecz biorąc, mamy więcej swobody w dopasowywaniu przepisów do indywidualnych przypadków niż typowe szkoły państwowe.
W odróżnieniu od np. prywatnych szkół brytyjskich, Evangelische Gymnasium nie jest szkołą z internatem i uczęszczają do niej uczniowie ze wszystkich warstw społecznych, gdyż nie pobierane jest czesne. Podobnie jak w innych szkołach w Niemczech nie ma szkolnych mundurków. Nie trzeba również dodawać, że mimo iż jesteśmy szkołą prowadzoną przez Kościół, jesteśmy otwarci na różne wyznania.Personel szkoły składa się z 50 osób
zatrudnionych w pełnym i 15 w niepełnym wymiarze godzin. Dyrektorką szkoły jest pani Beate Brinkman.

II.                Nasi uczniowie

Ponieważ evau jest jedyną prywatną szkołą średnią w Siegen i obok Rudolf Steiner Schule jedyną alternatywą dla szkół państwowych w naszym regionie, teren z którego wywodzą się nasi uczniowie jest całkiem spory. Przyjmujemy uczniów ze szkół podstawowych z terenu Siegen i jego okolic, w tym z terenów wiejskich. Do Gymnasiale Oberstufe – odpowiednika polskiego liceum ogólnokształcącego – przyjmujemy natomiast uczniów ze wszystkich szkół średnich w naszym powiecie.
W szkole uczy się około 750 uczniów z czego mniej więcej połowę stanowią dziewczęta.

III.             Organizacja zajęć:

Każdy rocznik dzieli się na trzy klasy, które dla wygody oznaczamy literami a, b i c. Gdy do szkoły trafiają nowi uczniowie, zostają przydzieleni do jednej z trzech klas piątych. Z reguły dzieci z tej samej szkoły podstawowej i z tej samej okolicy uczęszczają do jednej klasy. W przeciwieństwie do niektórych szkół zbiorczych nie bierzemy pod uwagę zdolności i osiągnięć w nauce kandydatów do naszej szkoły. Uczniowie pozostają w tych samych zespołach klasowych do klasy dziewiątej, czyli do najwcześniejszego momentu gdy mogą opuścić szkołę z odpowiednim świadectwem ukończenia (porównywalne do świadectwa ukończenia polskiego gimnazjum). Niemniej jednak większość naszych uczniów woli pozostać w szkole jeszcze przez trzy lata i przystąpić do matury – egzaminu, którego zdanie kwalifikuje do studiów uniwersyteckich. Przez trzy ostatnie lata nauki, oprócz trzech już istniejących, prowadzimy także czwartą klasę składającą się z uczniów przyjętych z Haupt- i Realschule.
Przeciętna liczba uczniów w klasie to 28-30 osób. Jednakże w ostatnim trzyletnim cyklu kształcenia nie istnieją już klasy w dotychczasowym kształcie – uczniowie biorą udział w zajęciach z przedmiotów, które sami wybrali, a takie grupy przedmiotowe są mniejsze.

IV.             Obiekty szkolne:

W samym środku kompleksu szkolnego znajdziemy największy budynek mieszczący pokoje dla personelu i część administracyjną, sale lekcyjne, specjalną grupę gabinetów lekcyjnych dla użytku Oberstufe, np. laboratoriów dla nauk przyrodniczych, salę komputerową, pracownie plastyczne, salę pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, salę rady szkolnej i salę dla uczniów zamiejscowych. Budynek ten oddziela od siebie dwa dziedzińce szkolne dla starszych i młodszych uczniów. Jest również sala gimnastyczna z boiskiem i kolejny budynek przed wejściem głównym, tzw. Arche, mieszczący salę muzyczną i aulę. Nowy budynek z biblioteką dla uczniów i stołówką, gdzie uczniowie spożywają lunch, został otwarty w roku 2011.

V.                Dzień zajęć w szkole:

Uczniowie mają cztery lekcje (po 60 minut każda) rano i dwie lekcje w jeden do czterech dni tygodniowo po południu, w zależności od rocznika. Jeśli uczeń ma w planie lekcje zarówno rano, jak i po południu, przysługuje mu 50-minutowa przerwa na lunch. Zajęcia trwają od 7.45 do 12.20 lub 15.15. Szkoła oferuje także liczne zajęcia pozalekcyjne (patrz lista poniżej).

VI.             Przedmioty nauczane w szkole:

Szkoła naucza następujących przedmiotów:Języki – niemiecki, angielski,
francuski, łacina, greka
matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka
historia, geografia, polityka, nauki społeczne
wychowanie religijne, filozofia
sztuka, muzyka, wychowanie fizyczne

VII.          Zajęcia do wyboru:

Wszyscy nasi uczniowie uczą się języka angielskiego jako pierwszego języka obcego (od klasy piątej). Szóstoklasiści mogą wybrać francuski lub łacinę jako drugi język. Bez względu na ich wybór pozostają w swoich zespołach klasowych, zmieniając grupę tylko na zajęcia wybranego języka.
Uczniowie mogą także w piątej klasie wybrać naukę gry na instrumencie, śpiewu w chórze lub tradycyjne lekcje muzyki. Na wybrane tak zajęcia muszą uczęszczać przez dwa lata.
W ósmej i dziewiątej klasie oferujemy zajęcia do wyboru w ramach tzw. Differenzierungsstufe. Plan zajęć w tych klasach składa się z dwóch części: grupy przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotu wybranego spośród kilku opcji. Lista przedmiotów do wyboru ulega drobnym zmianom z roku na rok, lecz zawsze istnieje możliwość wybrania trzeciego języka obcego – łaciny lub francuskiego – na dwa lata.
Zajęcia do wyboru mają na celu umożliwienie uczniom wyboru przedmiotów, którymi szczególnie się interesują i w zakresie których wykazują szczególne uzdolnienia, a także oswojenie uczniów z koniecznością dokonywania wyboru przedmiotów, która jest nieodzowną częścią nauki w Oberstufe. Uczniowie na tym najwyższym poziomie uczą się bowiem przynajmniej dziewięciu przedmiotów co roku, z których dwa są przedmiotami będącymi ich specjalnością. Wybierają cztery przedmioty, z których przystępują do matury pisemnej i/lub ustnej. Owe cztery przedmioty należy wybrać z grup 1, 2 i 3. Wychowanie religijne i fizyczne rządzą się specjalnymi prawami. Z każdej grupy należy wybrać co najmniej jeden przedmiot.

Grupa 1

język niemiecki, języki obce, sztuka, muzyka
literatura (pisanie kreatywne, sztuki dramatyczne, video, wystawy itp.)

Grupa 2

historia, geografia, polityka, nauki społeczne, filozofia

Grupa 3

matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka
Każdy uczeń naszej szkoły musi uczęszczać na wychowanie religijne aż do matury. W fazie kwalifikacyjnej (QI/QII) każdy bierze udział w projekcie, w którym nauczyciele wychowania religijnego i innego przedmiotu (sport, historia, filozofia, sztuka, biologia) realizują specjalny program przygotowujący uczniów do dwutygodniowej praktyki w zakresie projektów socjalnych.

VIII.       Świadectwa ukończenia szkoły i egzaminy końcowe

Uczniowie mogą zakończyć naukę i otrzymać stosowne świadectwo ukończenia szkoły po 10., 12., i 13 klasie. Egzaminy końcowe przeprowadza się tylko w ramach matury.

IX.             Zajęcia pozalekcyjne

Z reguły organizujemy następujące zajęcia pozalekcyjne:
Zajęcia wyrównawcze z uczniami mającymi trudności w nauce z określonych przedmiotów – specjalnie przeszkoleni uczniowie wyższych roczników uczą młodszych uczniów indywidualnie lub w małych grupach.
Chóry szkolne – uczniowie młodsi i starsi, orkiestra, big band, orkiestra dęta
Kółko dramatyczne – nagradzane w ostatnich latach w kraju i za granicą, kółko teatralne

Nauki ścisłe dla odkrywców
Zajęcia z języka angielskiego i matematyki
Żonglerka, fotografia, informatyka, prawo
Nauka jazdy na motorowerze
Gazetka szkolna
Siatkówka, siłownia, gimnastyka, golf, baseball, taniec
Różnorakie projekty

X.                Nabożeństwa:

Modlitwa poranna w każdy piątek
Nabożeństwa dla wszystkich uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego i kalendarzowego
Specjalne nabożeństwa dla różnych klas i roczników w trakcie roku szkolnego

XI.             Wycieczki szkolne

Wszyscy siódmoklasiści biorą udział w dziesięciodniowym pobycie w schronisku szkolnym na Wangerooge, przepięknej wyspie na Morzu Północnym. Tę wycieczkę cenią sobie wysoko zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Dłuższe wycieczki, poza jednodniowymi, odbywają się w dwunastej klasie.

XII.          Wymiany szkolne

Od wielu lat prowadzimy wymianę ze szkołą w Lille (Francja) dla naszych dziewiątoklasistów.
Uczniom najwyższych roczników oferujemy następujące programy wymian:
V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku-Oliwie, Polska
Pardes Hanna Secondary School w Pardes Hanna, Izrael
Ramoth Hefer w Emek Hefer, Izrael
St. Croix Lutheran High School i Minnesota Valley Lutheran High School – obie w stanie Minnesota, USA